PREČO VZNIKLO OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ZÓNY BEZ PESTICÍDOV

Pesticídy sú účinné látky a prípravky určené na to, aby ovplyvňovali základné procesy v živých organizmoch, a preto majú potenciál zabiť alebo regulovať škodlivé organizmy. Patria medzi ne biocídne výrobky a prípravky na ochranu rastlín. Používajú sa v poľnohospodárstve, lesníctve, domácnostiach alebo na nepoľnohospodárskych plochách (napr. úprava mestskej zelene a komunikácii, v domácnostiach, úprava koľají a ďalšie). S používaním týchto prípravkov je spojený významný hospodársky a sociálny úžitok, ale aj riziká v týchto a niekoľkých ďalších oblastiach.

Jedným z najväčších problémov pri mestskej údržbe je burina alebo nežiaduca vegetácia, ktorá poškodzuje a znehodnocuje mestskú zeleň, tiež mestské komunikácie a naviac pôsobí neesteticky. Odburiňovanie sa v mestskom prostredí realizuje pri odstraňovaní burín rastúcich v spevnených plochách, chodníkoch, pri obrubníkoch, pri zakladaní nových sadovníckych úprav, v záhonoch a trávnikoch. Aj napriek dostatočnému množstvu bezpečnejších odburiňovacích techník (viď. príručka Príroda v meste https://mestske-vcely.sk/app/uploads/2018/10/Pr%C3%ADroda_v_meste.pdf) sa v súčasnosti pri bežnej praxi používajú hlavne herbicídne prípravky (pozn. skupina pesticídov, ktorá zneškodňuje burinu). Používaním herbicídov a pesticídov sa priamo ohrozuje nielen kvalita spodnej vody a pôdy, ale aj zdravie obyvateľstva a biodiverzita.

Ohrozenie vyplývajúce z používania pesticídov a nezodpovedané otázky týkajúce sa dlhodobého vplyvu pesticídov a synergického efektu na ľudské zdravie a ekosystém, tvoria dostatočne presvedčivý argument pre znižovanie využívania týchto látok v životnom prostredí.

Občianske združenie Zóny bez pesticídov spolupracuje s odborníkmi, mestami a angažovanou verejnosťou s cieľom efektívne nahradiť pesticídy alternatívami, ktoré predstavujú nízke riziko a pomocou nich je možné dosiahnuť porovnateľný efekt.

ČO CHAREKTERIZUJU ZÓNY BEZ PESTICÍDOV

Zóny bez pesticídov musia byť označené piktogramom, ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Umiestením tohto piktogramu mestá a verejnoprávne zriadenia informujú, že participujú na projekte Zóny bez pesticídov. Mesto a verejnoprávne zriadenia sa ďalej zaväzujú, že zabezpečia dodržanie všetkých vyššie spomenutých podmienok pre zapojenie sa do projektu.

Založením Zón bez pesticídov sa mestá alebo inštitúcie zmluvne zaväzujú k upusteniu od využívania chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré obhospodarujú vo vopred dohodnutej a na mape označenej oblasti, ktorá môže niesť pomenovanie: „Zóna bez pesticídov“. Mapy s presným označením zón bez pesticídov musia byť zverejnené na príslušnej webovej stránke mesta alebo verejnoprávneho zriadenia s jednoznačným vysvetlením samotného projektu. Zóny bez pesticídov môžu byť označené tiež piktogramom, ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Umiestením tohto piktogramu mestá alebo inštitúcie informujú, že participujú na projekte Zóny bez pesticídov. Participanti projektu sa podpísaním zmluvy zaväzujú k dodržiavaniu podmienok, o ktorých boli oboznámení a sú predmetom zmluvy. O.Z Zóny bez pesticídov má právo kontroly dodržiavania požadovaných podmienok participujúcich subjektov. V prípade porušenia podmienok projektu bude subjekt vyradený z projektu a bude mu odobraté právo používať piktogram Zóny bez pesticídov.

PRINCÍP PROJEKTU ZÓNY BEZ PESTICIDOV

Občianske združenie Zóny bez pesticídov umožňuje mestám a inštitúciám zapojiť sa aktívne do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a  komunikácii. Zóny bez pesticídov popularizujú udržateľný prístup, zvyšujú povedomie o problematike pesticídov  a ponúkajú praktické opatrenia, ktoré môže urobiť  každý z nás.

Princíp zón bez pesticídov je tzv. trvalo udržateľná a bezpečná údržba miest, ktorej základná idea spočíva vo filozofii dlhodobého rozvoja, má mimoriadny ekologický, ekonomický a estetický význam. Ekologický význam spočíva vo vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné druhy organizmov, ekonomický význam spočíva v úsporách za „chemicky zdevastované“ životné prostredie a liečebné náklady, ktoré potencionálne vyplývajú z využívania zdraviu nebezpečných látok v mestách, a estetický význam tkvie v podčiarknutí rôznorodosti farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s prírodou.

VÝHODY PROJEKTU

– šetria mestský rozpočet a zároveň i rozpočet občanov

– chránia zdravie obyvateľov

– chránia diverzitu druhov v mestách, vodné zdroje, pôdu, ovzdušie a ich kvalitu

– poskytujú bezpečné prostredie pre rekreáciu

– zabezpečujú zvyšovanie povedomia o problematike pesticídov

PRE KOHO SÚ ZÓNY BEZ PESTICÍDOV URČENÉ?

Najmä pre mestské samosprávy, zastupiteľstvá a verejnoprávne zriadenia, ktoré majú záujem vytvárať ekologicky stabilnejšie a zdravšie prostredie pre svojich obyvateľov

Ďalej pre urbanistov, krajinných architektov, záhradnícke firmy, nemocnice, polikliniky, školy, škôlky, univerzity a v neposlednom rade občanov, ktorí majú záujem šetriť vlastne peniaze a tiež znižovať spotrebu pesticídov nielen na mestských pozemkoch, ale aj na tých vlastných, súkromných.

KROK ZA KROKOM K ZDRAVŠÍM MESTÁM

Je potrebné sa snažiť o rozširovanie a prepájanie zón bez pesticídov do jednotného systému, ako aj zapojenie ďalších miest, obcí a inštitúcii do projektu Zóny bez pesticídov. Vzájomnou spoluprácou, skúsenosťami a odporúčaniami dokážeme zabezpečiť udržateľnú, ekologickú a bezpečnú  krajinu. Projekt Zóny bez pesticídov poskytuje informačnú a vzdelávaciu platformu pre participantov projektu ako aj pre širokú verejnosť.

Pridajte sa!

V prípade, že máte záujem zapojiť obec, mesto alebo verejnoprávne zriadenie do projektu Zóny bez pesticídov, neváhajte kontaktovať občianske združenie Zóny bez pesticídov alebo vyplniť registračný formulár na stránke.